ChatGPT Logo

Tạo đề xuất sản phẩm Affiliates

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết kịch bản cho một video trên YouTube nói về cách [sản phẩm] đã giúp tôi [được lợi ích].
Viết một bài đăng trên blog nói về cách [sản phẩm] đã giúp tôi [lợi ích]. Đề cập đến số liệu thống kê.
Viết một bài đăng [nền tảng] nói về cách [sản phẩm] đã giúp tôi [lợi ích]. Đề cập đến số liệu thống kê và lời chứng thực này: [bao gồm lời chứng thực].