ChatGPT Logo

Viết mô tả sản phẩm Affiliate

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết mô tả hấp dẫn về [sản phẩm] cho [đối tượng].
Viết mô tả hấp dẫn về [sản phẩm] cho [đối tượng]. Đề cập đến những lợi ích này:
[Lợi ích 1]
[Lợi ích 2]
[Lợi ích 3].
Viết mô tả sản phẩm cho một [sản phẩm] nhấn mạnh các điểm bán hàng độc đáo của nó và phân biệt nó với các sản phẩm tương tự trên thị trường.
Viết mô tả sản phẩm ngắn gọn và hấp dẫn cho [sản phẩm] sẽ thu hút sự chú ý của [khách hàng lý tưởng] trong 3 dòng đầu tiên.
Viết mô tả sản phẩm hấp dẫn cho [sản phẩm] sẽ lôi kéo [khách hàng lý tưởng] mua hàng. Làm nổi bật các tính năng và lợi ích chính này:
[Lợi ích 1]
[Lợi ích 2]
[Lợi ích 3].

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Bạn có thể giúp tôi viết mô tả sản phẩm cho trang web tiếp thị liên kết của mình bằng cách sử dụng [tính năng] làm trọng tâm không?”
  2. “Bạn có thể viết cho tôi một số mô tả sản phẩm làm nổi bật lợi ích của [sản phẩm] cho [khán giả] không?”
  3. “Tôi gặp khó khăn trong việc mô tả sản phẩm thực sự có thể bán được lợi ích của [sản phẩm]. Bạn có thể giúp tôi không?”
  4. “Hãy giúp tôi tạo một số mô tả sản phẩm hấp dẫn thể hiện các tính năng độc đáo của [sản phẩm].”
  5. “Bạn có thể viết một số mô tả sản phẩm tập trung vào [sản phẩm] và tại sao nó là một công cụ thiết yếu cho [đối tượng cụ thể] không?”
  6. “Tôi cần tạo các mô tả sản phẩm giúp [sản phẩm] nổi bật so với đối thủ cạnh tranh. Bạn có thể giúp tôi với đó?”
  7. “Vui lòng viết một số mô tả sản phẩm giải thích rõ ràng lợi ích của việc sử dụng [sản phẩm] và lý do tại sao nó đáng để đầu tư.”
  8. “Bạn có thể viết mô tả sản phẩm thể hiện tính linh hoạt của [sản phẩm] và cách sử dụng sản phẩm đó trong nhiều tình huống không?”
  9. “Tôi muốn tạo các mô tả sản phẩm thu hút [đối tượng cụ thể] và nêu bật cách [sản phẩm] có thể giúp cuộc sống của họ dễ dàng hơn. Bạn có thể giúp tôi với đó?”