ChatGPT Logo

Tạo danh sách từ khóa

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Tạo danh sách 10 ý tưởng từ khóa về [chủ đề].

Tùy chọn: Chỉ đề xuất các từ khóa có khối lượng lớn và mức độ cạnh tranh từ thấp đến trung bình.

Tùy chọn: Nhóm danh sách từ khóa này theo các giai đoạn phễu cho dù chúng ở đầu phễu, giữa phễu hay cuối phễu (dựa trên tìm kiếm trước đó).
Cung cấp danh sách 10 blog xếp hạng hàng đầu về từ khóa [keyword]. [Đề cập đến URL].
Cung cấp danh sách các chủ đề phù hợp liên quan đến [chủ đề].
<aside>
©️ Cung cấp 10 từ khóa đuôi dài liên quan đến [chủ đề]. Khớp từng từ khóa với bất kỳ loại nào trong 4 loại mục đích tìm kiếm.

</aside>