ChatGPT Logo

Viết tiêu đề cho Facebook Ads

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết 3 quảng cáo trên Facebook với tối đa 40 ký tự dựa trên nội dung quảng cáo này:
[Sao chép và dán trang đích hoặc nội dung quảng cáo].
Cung cấp cho tôi 3 ví dụ về dòng tiêu đề thu hút sự chú ý cho [loại sản phẩm].
Một số ví dụ về tiêu đề truyền tải hiệu quả ý chính của [chủ đề] là gì?
Hãy cho tôi ví dụ về các tiêu đề hấp dẫn cho một [chủ đề hoặc sản phẩm] sẽ khiến mọi người muốn [hành động mong muốn]. Hãy đặt chúng theo phong cách BuzzFeed.

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Bạn có thể tạo các tiêu đề thu hút sự chú ý cho các quảng cáo trên Facebook của tôi để quảng bá [điền vào sản phẩm/dịch vụ] [điền vào lợi ích] mới của tôi không?”
  2. “Tôi cần các tiêu đề hấp dẫn cho quảng cáo trên Facebook của mình để quảng bá [điền vào dịch vụ] giúp [điền vào đối tượng mục tiêu]. Bạn có thể giúp được không?”
  3. “Bạn có thể đưa ra các tiêu đề hấp dẫn cho quảng cáo trên Facebook của tôi để quảng bá [điền vào sản phẩm/dịch vụ] [điền vào điểm bán hàng độc nhất] của tôi không?”
  4. “Tôi đang tung ra một dòng [điền vào sản phẩm] mới và tôi cần các tiêu đề bắt mắt để nhắm mục tiêu quảng cáo trên Facebook của mình [điền vào đối tượng mục tiêu]. Bạn có thể viết chúng cho tôi được không?”
  5. “Bạn có thể giúp tôi viết các tiêu đề hấp dẫn cho quảng cáo trên Facebook quảng cáo [điền vào sản phẩm] sử dụng [điền thành phần tự nhiên/hữu cơ] của tôi không?”
  6. “Tôi cần tiêu đề cho quảng cáo trên Facebook của mình để quảng bá [điền vào loại gói du lịch] cung cấp [điền vào trải nghiệm độc đáo]. Bạn có thể giúp tôi việc đó không?”
  7. “Bạn có thể viết các tiêu đề thu hút sự chú ý cho các quảng cáo trên Facebook của tôi để quảng bá [điền sản phẩm/dịch vụ về sức khỏe tâm thần] giúp [điền vào đối tượng mục tiêu] đối phó với [điền vào vấn đề sức khỏe tâm thần] không?”
  8. “Tôi đang chạy quảng cáo trên Facebook cho [điền vào loại sách] của mình và tôi cần tiêu đề hấp dẫn để thu hút [điền vào đối tượng mục tiêu], những người muốn [điền vào lợi ích]. Bạn có thể giúp tôi không? “
  9. “Bạn có thể tạo tiêu đề thuyết phục cho quảng cáo trên Facebook của tôi để quảng bá [điền vào sản phẩm] của tôi [điền vào điểm bán hàng độc nhất] và giúp [điền vào lợi ích] không?”
  10. “Tôi cần tiêu đề cho quảng cáo trên Facebook để quảng bá cửa hàng trực tuyến của tôi [điền vào danh mục sản phẩm] cung cấp [điền vào điểm bán hàng độc nhất]. Bạn có thể viết chúng cho tôi được không?”