ChatGPT Logo

Viết kịch bản video quảng cáo Youtube

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Bạn có thể viết kịch bản video quảng cáo YouTube cho [loại văn bản] về chủ đề [chủ đề] [chi tiết bổ sung] không?
Bạn có thể viết kịch bản video quảng cáo YouTube siêu hấp dẫn về [chủ đề] không? Bắt đầu bằng cách nói "Dừng lại! Nếu bạn muốn kiếm tiền trực tuyến, điều này sẽ giúp bạn." [Thay đổi bằng thanh chặn cuộn].
Viết dàn ý kịch bản cho video YouTube dài 2 phút để bán [sản phẩm] cho [khán giả], đề cập đến các lợi ích sau:
[Lợi ích 1]
[Lợi ích 2]
[Lợi ích 3].

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Kịch bản quảng cáo video YouTube nên dài bao lâu?”
  2. “Định dạng của kịch bản quảng cáo video trên YouTube là gì?”
  3. “Làm cách nào tôi có thể làm cho kịch bản quảng cáo video YouTube của mình trở nên hấp dẫn?”
  4. “Làm cách nào tôi có thể làm cho kịch bản quảng cáo video trên YouTube của mình trở nên thuyết phục?”
  5. “Làm cách nào tôi có thể đo lường mức độ thành công của kịch bản quảng cáo video trên YouTube của mình?”