ChatGPT Logo

Tuyên bố Tầm nhìn Công ty

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Tạo một tuyên bố về tầm nhìn của công ty bao gồm

Giới thiệu: Tầm nhìn của chúng tôi là [chèn tuyên bố tầm nhìn của bạn, chẳng hạn như 'thay đổi thế giới', 'đột phá ngành' hoặc 'biến đổi cuộc sống'].
Giá trị: Chúng tôi tin vào [chèn giá trị đầu tiên của bạn, chẳng hạn như 'đổi mới', 'xuất sắc' hoặc 'chính trực'], [chèn giá trị thứ hai của bạn] và [chèn giá trị thứ ba của bạn]. Những giá trị này hướng dẫn các hành động và quyết định của chúng ta khi chúng ta hướng tới tầm nhìn của mình.
Kêu gọi hành động: Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi làm việc để [chèn tuyên bố tầm nhìn của bạn vào hành động, chẳng hạn như 'tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn', 'truyền cảm hứng cho sự thay đổi' hoặc 'tạo sự khác biệt'].
Thông tin liên hệ: Liên hệ với chúng tôi bằng [chèn phương thức liên hệ ưa thích của bạn, chẳng hạn như điện thoại, email hoặc trò chuyện] tại [chèn địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn] nếu bạn muốn tìm hiểu thêm.
Lời chào kết: Trân trọng, [điền tên của bạn]."
Tôi đang pitching một dự án cho [điền tên công ty/tổ chức] và cần viết một proposal. Dự án tập trung vào [chèn phạm vi dự án]. Các sản phẩm bàn giao chính và thời gian cho dự án là gì? Làm thế nào tôi sẽ đảm bảo rằng dự án đáp ứng nhu cầu của họ? Viết một đề xuất ngắn gọn và thuyết phục.

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Tạo ra một tuyên bố về tầm nhìn gói gọn mục đích và đường hướng cho công ty của tôi.”
  2. “Hãy brainstorm một số ý tưởng cho tuyên bố tầm nhìn cho công ty của tôi.”
  3. “Tôi muốn công ty của mình có tác động như thế nào đối với thế giới?”
  4. “Tôi muốn công ty của mình thể hiện những giá trị nào?”
  5. “Tôi muốn tạo ra loại văn hóa nào trong công ty của mình?”
  6. “Tôi muốn thu hút kiểu khách hàng nào đến với công ty của mình?”
  7. “Tôi muốn công ty của mình để lại di sản gì?”
  8. “Hoàn thiện tuyên bố về tầm nhìn của tôi bằng cách nhập các gợi ý cụ thể hơn liên quan đến mục tiêu, giá trị và đối tượng của công ty tôi.”
  9. “So sánh và đối chiếu các phiên bản khác nhau về tuyên bố tầm nhìn của tôi để xem cái nào gây được tiếng vang lớn nhất.”
  10. “Nhận phản hồi về tuyên bố tầm nhìn của tôi bằng cách nhập nó vào Chat GPT để đánh giá sự rõ ràng, ngắn gọn và hiệu quả tổng thể của nó.”