ChatGPT Logo

Tạo quảng cáo cho LinkedIn

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết cho tôi 3 nội dung quảng cáo LinkedIn dựa trên landing page này:
[Sao chép và dán văn bản landing page].
Bạn có thể cung cấp các ví dụ về nội dung quảng cáo hiệu quả để quảng cáo [sản phẩm] cho [khán giả] không? Hãy chắc chắn rằng chúng [thuyết phục/vui tươi/cảm xúc] và đề cập đến những lợi ích sau:
[Lợi ích 1]
[Lợi ích 2]
[Lợi ích 3]
Kết thúc bằng lời kêu gọi hành động nói [CTA]. Thêm 3 biểu tượng cảm xúc vào nó.
ôi đang tạo một chiến dịch quảng cáo cho LinkedIn để quảng bá [sản phẩm] cho [ngách]. Hãy viết 3 bản thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng và thuyết phục họ mua hàng.