ChatGPT Logo

Chiến lược nội dung LinkedIn

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Tạo lịch xuất bản nội dung với 10 ý tưởng nội dung bao gồm [chủ đề]. Bao gồm ngày xuất bản cho tháng 2 năm 2023 và tháng 3 năm 2023.
Hãy cho tôi biết 10 chủ đề thú vị mà một [vai trò] nên giải quyết trên LinkedIn để tạo nhận thức về các dịch vụ của anh ấy.
Hãy cho tôi 20 ý tưởng nội dung cho LinkedIn mà một [vai trò] có thể sử dụng để quảng bá doanh nghiệp của anh ấy.
Hãy cho tôi biết các chủ đề hoạt động tốt nhất cho [vai trò] trên LinkedIn.