ChatGPT Logo

Tạo Hashtag LinkedIn

CÂU LỆNH MỞ:

 1. “Bạn có thể đề xuất một số hashtag LinkedIn có liên quan cho bài đăng về [chủ đề/ngành] không?”
 2. “Một số hashtag phổ biến trên LinkedIn có liên quan đến [chủ đề/ngành] là gì?”
 3. “Tôi đang định chia sẻ một bài đăng về [chủ đề/ngành] trên LinkedIn. Bạn có thể tạo một số thẻ hashtag hiệu quả để sử dụng không?”
 4. “Tôi đang tìm các thẻ hashtag phổ biến để sử dụng trong các bài đăng trên LinkedIn của mình liên quan đến [điền vào chủ đề]. Bạn có thể giúp tôi được không?”
 5. “Bạn có thể tạo một số thẻ hashtag hiệu quả cho bài đăng trên LinkedIn của tôi để quảng bá [điền vào sản phẩm/dịch vụ] của tôi không?”
 6. “Tôi cần một số thẻ hashtag dành riêng cho thị trường ngách cho bài đăng trên LinkedIn của mình về [điền vào chủ đề]. Bạn có thể gợi ý một chút không?”
 7. “Bạn có thể đề xuất một số thẻ hashtag thịnh hành để sử dụng trong bài đăng trên LinkedIn của tôi về [điền vào chủ đề] không?”
 8. “Tôi đang cố gắng nghĩ ra những thẻ hashtag tốt cho bài đăng trên LinkedIn để quảng cáo [điền vào sản phẩm/dịch vụ] của mình. Bạn có thể cho tôi một số ý tưởng?
 9. “Bạn có thể đề xuất một số thẻ hashtag dành riêng cho ngành cho bài đăng trên LinkedIn của tôi về [điền vào chủ đề] không?”
 10. “Tôi cần một số thẻ hashtag để tiếp cận nhiều đối tượng hơn cho bài đăng trên LinkedIn nhằm quảng bá [điền sản phẩm/dịch vụ] của tôi. Bạn có thể gợi ý một chút không?”
 11. “Bạn có thể giúp tôi tìm một số thẻ hashtag thích hợp để sử dụng trong bài đăng trên LinkedIn của tôi liên quan đến [điền vào chủ đề] không?”
 12. “Tôi muốn tăng khả năng hiển thị cho bài đăng trên LinkedIn của mình về [điền vào chủ đề]. Bạn có thể đề xuất một số thẻ hashtag hiệu quả để sử dụng không?”