ChatGPT Logo

Tạo lời chứng thực của khách hàng

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết 5 lời chứng thực nghe có vẻ chân thực về [sản phẩm] cho [khán giả].
Viết 5 lời chứng thực cho [sản phẩm] theo cách trò chuyện.
Viết 5 lời chứng thực cho [sản phẩm] được viết bởi [khách hàng lý tưởng].
Viết 10 lời chứng thực cho [sản phẩm] giải quyết những phản đối này:
[Phản đối 1]
[Phản đối 2]
[Phản đối 3].
Viết 10 lời chứng thực cho [sản phẩm] giải quyết những phản đối này:
[Phản đối 1]
[Phản đối 2]
[Phản đối 3]
Đảm bảo rằng chúng nghe có vẻ chân thực và sử dụng những từ mà [khách hàng lý tưởng] sẽ sử dụng.