ChatGPT Logo

Tạo câu hỏi cho cuộc phỏng vấn Podcast của bạn

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Liệt kê 10 câu hỏi để hỏi [kiểu người] trong podcast về [chủ đề].
Cung cấp 10 tiêu đề podcast hấp dẫn và lôi cuốn về [chủ đề] cho [khán giả].
[khán giả] muốn biết gì về [khách]?
Brainstorm 20 câu hỏi tôi có thể hỏi một nhân vật nổi bật trong thế giới [ngành] về [chủ đề].