ChatGPT Logo

Tận dụng xu hướng Twitter

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết một tweet sẽ viral và nâng cao nhận thức về [chủ đề]. Cung cấp 10 gợi ý.
Hãy giúp tôi nghĩ ra một tiêu đề hấp dẫn và nội dung hấp dẫn cho 10 tweet về [chủ đề].
Các chủ đề phổ biến trên Twitter về [chủ đề] là gì?
Loại nội dung nào nhận được nhiều tương tác nhất trên Twitter?
Loại nội dung nào cho [ngành] viral trên Twitter?