ChatGPT Logo

Khảo sát khách hàng của bạn

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Hãy cho tôi 10 câu hỏi mà tôi có thể sử dụng để khảo sát khách hàng của mình và đánh giá mức độ hài lòng của họ.
Cung cấp 20 ví dụ về câu hỏi mở để đưa vào khảo sát khách hàng cho [loại công ty].
Liệt kê các số liệu quan trọng nhất cần theo dõi trong cuộc khảo sát khách hàng để tăng sự hài lòng và giữ chân khách hàng.
Động não 20 câu hỏi mà tôi có thể hỏi khách hàng của mình để xem họ cần những sản phẩm nào khác.