ChatGPT Logo

Brainstorm các chủ đề cho webinar hoặc hội thảo

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Đề xuất 10 chủ đề cho hội thảo trên web (webinar) để thu hút [khách hàng lý tưởng] đến [cung cấp].
Viết 20 tiêu đề cho hội thảo trên web (webinar) về [chủ đề] cho [khán giả].
Hãy cho tôi biết 10 ý tưởng sẽ thú vị cho [khách hàng lý tưởng] về [chủ đề].
Suy nghĩ về 20 chủ đề cho một hội thảo sẽ thu hút [khách hàng lý tưởng] và trình bày cho họ giải pháp cho [vấn đề] để họ có thể [đạt được trạng thái mong muốn].