ChatGPT Logo

Viết tiêu đề thu hút sự chú ý cho các bài đăng trên Social Media

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết 3 tiêu đề thu hút sự chú ý cho bài đăng trên mạng xã hội này: [sao chép và dán văn bản của bài đăng].
Viết 5 tiêu đề thu hút sự chú ý cho một bài đăng [nền tảng] về [chủ đề] cho [khán giả].
Cung cấp cho tôi 3 ví dụ về dòng tiêu đề thu hút sự chú ý cho [loại sản phẩm].
Một số ví dụ về tiêu đề truyền tải hiệu quả ý chính của [chủ đề] là gì?
Hãy cho tôi ví dụ về các tiêu đề hấp dẫn cho một [chủ đề hoặc sản phẩm] sẽ khiến mọi người muốn [hành động mong muốn]. Làm cho nó giống phong cách BuzzFeed.