ChatGPT Logo

Viết các chiến dịch SMS cho các chương trình khuyến mãi và bán hàng

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết SMS để giới thiệu [ưu đãi] cho khách hàng cũ. Sử dụng sự khẩn cấp bằng cách nói rằng chương trình khuyến mãi chỉ kéo dài trong 3 ngày.
Tạo một tin nhắn SMS để mời khách hàng tham gia [sự kiện/giảm giá] đặc biệt, đề cập đến ngày, giờ và địa điểm và đề cập đến lợi ích chính là [lợi ích chính].
Tạo SMS cung cấp giảm giá được cá nhân hóa cho [sản phẩm] sau khi ai đó thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng chưa hoàn tất giao dịch mua của họ. Sử dụng sự khan hiếm bằng cách nói rằng chỉ còn 3 chiếc.
Viết SMS nhắc khách hàng về cuộc họp sẽ bắt đầu sau 1 giờ nữa. Đề cập rằng lợi ích của việc tham dự là [lợi ích chính].