ChatGPT Logo

Tiếp cận khách Podcast

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Bạn có thể nghĩ ra một thông điệp ấm áp cho một người, mời họ tham gia podcast của tôi có tên [tên podcast] không? Chủ đề của podcast là [chủ đề] và những lợi ích chính của việc nói đồng ý là [lợi ích 1], [lợi ích 2], [lợi ích 3]. Kết thúc bằng cách nói "nếu điều này nghe có vẻ thú vị, vui lòng cho tôi biết và tôi sẽ gửi lời mời theo lịch".

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Bạn có thể giúp tôi viết một thông điệp tiếp cận để mời khách xem podcast của tôi trên [điền vào chủ đề] không?”
  2. “Tôi cần một thông điệp thuyết phục để mời các chuyên gia trong ngành làm khách mời trên podcast của tôi. Bạn có thể viết nó cho tôi không?
  3. “Bạn có thể tạo một thông báo mời để gửi đến những khách podcast tiềm năng là những nhà lãnh đạo tư tưởng trong [điền vào ngành] không?”
  4. “Tôi đang tìm cách tiếp cận khán giả và mời họ tham gia podcast của tôi bao gồm [điền vào chỗ thích hợp]. Bạn có thể giúp tôi không?”
  5. “Bạn có thể giúp tôi viết một thông điệp tiếp cận cộng đồng để mời họ tham gia podcast tập trung vào [điền vào chủ đề] của tôi không?”
  6. “Tôi cần một thông điệp hấp dẫn để gửi đến những vị khách tiềm năng mời họ tham gia podcast của tôi. Bạn có thể viết nó cho tôi không?
  7. “Bạn có thể giúp tôi viết một thông điệp tiếp cận nhằm thuyết phục khách tham gia podcast của tôi và chia sẻ kiến thức chuyên môn của họ về [điền vào lĩnh vực] không?”
  8. “Tôi đang tìm cách mời khách tham gia podcast khám phá [điền vào chỗ trống] của mình. Bạn có thể giúp tôi không?”
  9. “Bạn có thể viết cho tôi một thông điệp tiếp cận cộng đồng để thuyết phục khách tham gia podcast của tôi và chia sẻ những hiểu biết độc đáo của họ về [điền vào chủ đề] không?”
  10. “Tôi cần một thông điệp hiệu quả để gửi tới những vị khách tiềm năng để mời họ tham gia podcast của tôi về [điền vào chủ đề]. Bạn có thể viết nó cho tôi không?