ChatGPT Logo

Thiết kế hình ảnh cho quảng cáo trên mạng xã hội

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Câu lệnh 1: Loại hình ảnh nào sẽ đại diện tốt nhất cho [chủ đề]?

Câu lệnh 2: Liệt kê các tính từ của [hình ảnh hoặc cảnh bạn chọn].

Câu lệnh 3: Mô tả chi tiết [hình ảnh hoặc cảnh bạn chọn].

Nhập tất cả thông tin đó vào Trình tạo nghệ thuật AI như Dall-E hoặc Midjourney.