ChatGPT Logo

Chuyển đổi các ngôn ngữ khác nhau cho nội dung trang web

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Dịch văn bản này sang [ngôn ngữ]:
[Sao chép và dán văn bản].
Một số cách thay thế để diễn đạt văn bản sau bằng [ngôn ngữ] là gì?
[Sao chép và dán văn bản].

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Bạn có thể dịch văn bản này cho tôi được không?”
  2. “Tôi cần trợ giúp dịch tài liệu này, bạn có thể giúp tôi không?”
  3. “Chat GPT có thể cung cấp cho tôi bản dịch văn bản này không?”
  4. “Tôi không hiểu văn bản này, bạn có thể dịch nó cho tôi được không?”
  5. “Bạn có thể giúp tôi chuyển văn bản này sang ngôn ngữ khác được không?”
  6. “Chat GPT có thể dịch đoạn này sang ngôn ngữ khác không?”
  7. “Bạn có thể giúp tôi dịch đoạn này được không?”
  8. “Chat GPT có thể giúp tôi hiểu văn bản này bằng cách dịch nó cho tôi không?”
  9. “Tôi cần dịch tài liệu này, bạn có thể giúp tôi được không?”
  10. “Bạn có thể dịch văn bản này sang [ngôn ngữ đích] không?”