ChatGPT Logo

Viết tóm tắt cuộc họp

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Tóm tắt 5 điểm chính từ các ghi chú cuộc họp này: [sao chép và dán ghi chú].
Tóm tắt các quyết định đã đưa ra và các bước tiếp theo được nêu trong các ghi chú cuộc họp này: [sao chép và dán các ghi chú].
Tóm tắt các điểm chính được nêu ra, các giải pháp được đề xuất và các bộ phận chịu trách nhiệm trong các ghi chú cuộc họp này: [sao chép và dán ghi chú].

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Bạn có thể vui lòng tóm tắt những điểm chính được thảo luận trong cuộc họp hôm nay không? [sao chép và dán bản ghi cuộc họp].”
  2. “Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về cuộc họp mà chúng ta vừa có. [sao chép và dán bản ghi cuộc họp].”
  3. “Bạn có thể viết một bản tóm tắt về cuộc họp này mà chúng ta đã có trước đó không? Tôi muốn đảm bảo rằng mình không bỏ lỡ điều gì quan trọng: [sao chép và dán bản ghi cuộc họp].”
  4. “Vui lòng tóm tắt những điểm chính rút ra từ cuộc họp này: [sao chép và dán bản ghi cuộc họp].”
  5. “Bạn có thể tập hợp một bản tóm tắt cuộc họp mà tôi có thể chia sẻ với các bên liên quan khác không? Đây là bản ghi chép: [sao chép và dán bản ghi cuộc họp].”
  6. “Tôi cần gửi email tiếp theo tới tất cả những người tham dự cuộc họp này [sao chép và dán bản ghi chép]. Bạn có thể viết một bản tóm tắt mà tôi có thể gửi kèm trong email không?”